Love på nettet

Lovtidende
Her offentliggøres: Love, anordninger og bekendtgørelser. Den består af 3 afdelinger:
A: Alle love, anordninger og bekendtgørelser.
B: Finanslove, tillægsbevillingslove og normeringslove.
C: Traktater.
Siden 1. januar 2008 kun i elektronisk form, ikke bagud.

Ministerialtidende
Er ophørt med at udkomme. Dog er cirkulærer, vejledninger og skrivelser fra 2008 til og med 2012 stadig tilgængelige.

Retsinformation
Statens juridiske informationssystem med adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. og til Folketingets dokumenter.

Folketinget
Indeholder: Information om de lovforslag og beslutningsforslag, der er under behandling, spørgsmål fra partierne, betænkninger, udvalgsdokumenter, folketingets dagsordener samt link til andre landes parlamenter.

Fra idé til lov
Tilblivelsen af love gennemgået af Folketinget.

Lovprocesguide
Et værktøj til ansatte i centraladministrationen, der er ansvarlige for at udarbejde lovforslag. Lidt erfarne brugere kan bruge den som opslagsværk og til at holde sig orienteret om nye krav til lovgivningsprocessen.

Populær-titel register over danske love
Register over danske love fra Retsinformation.

Ordbog over juridiske fagudtryk
Alfabetiske let-læselige forklaringer på ords juridiske betydning fra Domstol.dk.

Skatteministeriet
Indeholder alle gældende skatte- og afgiftslove.

Synopsis
Alfabetisk indgang til over 100 af de mest benyttede love. Alle love er opdaterede og de seneste lovændringer er indarbejdede.

Foxylex
Foxylex er en stor samling af love, bekendtgørelser, traktater, betænkninger m.m. inden for såvel privat ret som offentlig ret.

Lovgivningsprocessen
Hvordan bliver et lovforslag til, fra Folketingets hjemmeside.

Indholdet redigeres af Anne-Meta Brunsborg, Kolding Bibliotekerne.