• Domme på nettet


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Generelle domssamlinger


  Domstol.dk
  Har flere funktioner:

  • At beskrive det danske retssystem og give en oversigt over domstolenes opgaver og organisation.
  • Oplyse adresser og telefonnumre på byretter, landsretter og Højesteret.
  • Bringe retslister fra Højesteret, Landsretterne og Sø- og Handelsretten.
  • Forklare hvordan forskellige sager behandles i retssystemet: gældssanering, skifteret, fri proces, straffesager, tinglysning m.m.
  • Publicere Højesterets resuméer af domme og kendelser. Fra september 2009 ligger afgørelserne i pdf-format i 6 måneder.
   At vise enkelte sager fra Landsretterne i form af pressemeddelelser.
  • Bringe resuméer af et udvalg af enkelte byretters domme og kendelser.

  Synopsis
  Indeholder mere end 500 juridiske emner. Under hvert emne er der resuméer af domme. Til nogle emner kræves adgangskode.

  Specielle domssamlinger


  Afgifter, moms, skat og told
  Afgørelser, domme, kendelser, Skat-meddelser m.v.

  Arbejdsløshedsforsikring
  ARVID indeholder udtalelser og konkrete afgørelser med vejledende eller principiel værdi samt praksis inden for arbejdsløshedsforsikringen og efterløn. Udarbejdet af Arbejdsløshedskassernes Samvirke, Arbejdsmarkedets Ankenævn og Arbejdsdirektoratet.

  Arbejdsret
  Arbejdsrettens domme i fuld tekst fra 2002 og frem.

  CURIA. Den Europæiske Unions Domstol
  De europæiske fællesskabers domstol med et udvalg af EF-domstolens domme fra 1997 og frem.

  Erhvervs- og selskabsret
  Selskabsadvokaterne viser domme indenfor erhvervs- og selskabsret.

  Forsikrings- og erstatningsretlig domssamling
  Der er begrænset adgang til dommene for ikke-abonnenter.

  Konkurrenceret
  Domme og kendelser i henhold til konkurrenceloven.

  Ligestilling
  Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelser i konkrete klager over forskelsbehandling på grund af alder, handicap, seksuel orientering, religion, tro eller religiøs overbevisning, hudfarve, politisk anskuelse samt national, social eller etnisk oprindelse.

  Markedsføring
  Verserende og afsluttede civile retssager anlagt af Forbrugerombudsmanden i medfør af markedsføringsloven.

  Miljøret
  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelsessamling med afgørelser truffet efter d. 1. december 1997.

  Patienterstatningen
  Afgørelserne er primært udvalgt, fordi de er relevante i forhold til lægelig eller juridisk praksis, eller fordi de er interessante i forhold til den måde, erstatningen er beregnet på. Praksissamlingen revideres løbende for at sikre, at de udvalgte afgørelser er udtryk for gældende praksis.

  Skat
  Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

  Udbud
  Afgørelser på udbudsområdet er vejledende i forhold til mange af de forhold, der skal tages højde for ved et udbud. Afgørelserne er retningsgivende for, hvordan reglerne i praksis skal fortolkes, og kan hjælpe til at sikre, at man undgår fejl, som andre tidligere har begået.