• Ideel Anpart


  Bliv kontaktet af en advokat - ganske gratis

  Brug Opret advokat opgave tjenesten fra Colego.

  Ideel Anpart

  De ideelle anparter er på samme måde som ejerlejligheder selvstændige faste ejendomme, der kan købes og finansieres med bank- og realkreditlån.

  Dermed kan man råde over sin anpart som ved andre faste ejendomme i forhold til køb, salg og belåning. En ideel anpart oprettes som regel i tofamiliehuse.

  Som udgangspunkt er belåningen for hver ideel anpart individuelt tinglyst. På denne måde køber du en andel i bygningen og grunden, når du køber en ideel anpart.

  En køber af en ideel anpart erhverver sammen med en eller flere andre købere en ejendom i sameje og i stedet for vedtægter opretter man en samejekontrakt. 

  Særkendet ved den ideelle anpart er, at den matrikulære opdeling ikke fremgår af en officiel ejerlejlighedsfortegnelse, som en landinspektør har udarbejdet. Opdelingen – og fordelingstallet – beror på en privat aftale og fremgår af den tinglyste samejekontrakt.

  De respektive anpartshavere hæfter solidarisk for betaling af ejendomsskatten. Solidarisk hæftelse indebærer, at anpartshaverne tager ansvar for hinandens økonomi. Anpartshaverne skal i fællesskab sørge for den nødvendige vedligeholdelse og istandsættelse af ejendommen. Parterne hæfter også solidarisk for de udgifter, der kommer i den forbindelse.

  Det er i dag almindeligt, at villalejligheder sælges under Huseftersynsordningen. Samejet indebærer, at bygningsgennemgangen og tilstandsrapporten ved salg af en enkelt ideel anpart skal omfatte hele ejendommen og tilhørende andre bygninger. Alle boligceller i bygningerne skal således gennemgås i fuldt omfang.

  Huseftersynet kan være opdelt i flere tilstandsrapporter, en for selve den ideelle anpart, der sælges, og en for den anden lejlighed og fællesarealer. Dette indebærer, at tilstandsrapporten ved salg af en ideel anpart typisk vil være mere omfattende end ved salg af et enfamiliehus.

  Det er muligt for ideelle anparter at få eget blad i tingbogen. Bladet - der betegnes underblad - oprettes af Tinglysningsretten efter anmodning fra en af adkomsthaverne.

  Inden anmeldelse til Tinglysningsretten af oprettelse af et underblad, skal der på ejendommens blad i tingbogen tinglyses en samejeoverenskomst, der giver eksklusiv brugsret og ikke ejerskab af en bestemt bolig. Den eksklusive brugsrets fordeling er privat og individuelt bestemt – opdelingen er altså ikke udarbejdet af en landinspektør. Den aftalte opdeling tinglyses i parternes samejeoverenskomst.

  Som regel etableres der gensidig pant for samejerene i deres respektive anparter som sikkerhed for fællesudgifterne. I samejeoverenskomst fordeler man som udgangspunkt alle udgifterne til vand, varme, el og fælles vedligeholdelse. Når disse udgifter er fordelt, så er den solidariske hæftelse alene begrænset til at vedrøre ejendomsskatter og udgifter til forsikring.

   

  Dokumenter

  I forbindelse med køb af en ideel anpart, så bør du gennemse en række dokumenter før, I indgår en endelig aftale. Sælger har loyal oplysningspligt, hvorfor de nedenstående dokumenter kan kræves udleveret.

                  Den offentlige ejendomsvurdering.
  –          Ejendommens energimærke.
  –          BBR-meddelelse.
  –          Tingbogsattest.
  –          Kommunalt oplysningsskema.
  –          Ejendomsskattebillet samt kvitteringer for betaling af seneste års rater.
  –          Udskrifter af akter vedrørende servitutter og andre byrder, der påhviler ejendommen.
  –          Kopier af tinglyste pantebreve.
  –          En aktuel opgørelse af gælden på ejendommen.
  –          Salgsopstilling.
  –          Købsaftale.
  –          Det tinglyste skøde.
  –          Forsikringer på ejendommen.
  –          Bygningsattester.
  –          Eventuelle tegninger og beskrivelser af ejendommen.
  –          De seneste opgørelser af vand, varme og el.
                  Eventuel tilstandsrapport for ejendommen
                  Den gældende samejeoverenskomst og seneste års regnskab og budget for samejet.

   

  Såfremt der ikke foreligger et decideret regnskab, så skal ejeren i stedet fortælle om udgifter på ejendommen og din andel heraf.
  Det anbefales at få en boligadvokat til at se på samejeoverenskomsten, idet det er det vigtigste dokument for, hvad der skal gælde mellem jer samejere.